สอบถามข้อมูล

(ฝ่ายขายออกแบบเมนู  : 085-8907500) (ฝ่ายเมนูภาษาจีน : 081-9319082) (ฝ่ายขายผลิตเมนู  : 097-0251207) 

LINE_icon01ID:  photomate2

Gmail  อีเมล: wantmenu@hotmail.com  อีเมล: wantmenu@live.com